కథావీధి-జర్‌కన్

CBSE All In One Social Science Class 10 for 2021 Exam (as of July 3, 2020 – More infoProduct prices and availability are accurate as… View more కథావీధి-జర్‌కన్

కలనేత కల

ఇంటి చావిట్లోంచి బయటకి నడిచి వీథిలోకి చూద్దును కదా ! మా ఎత్తరుగుల మీద ముళ్ళపూడి, వారి ఒళ్ళో వెనుక బద్దెలు తో కుట్టిన బుల్లి నిక్కరు వేసుకొని బుడుగు, బాపు గారి ఒళ్ళో… View more కలనేత కల