11_001 ద్విభాషితాలు – నిశ్శబ్ద శూన్యం

Dwibhasitalu_ Nissabda soonyam

పెదవి చివర నవ్వును…
కంటి కొసన నీటి బొట్టును..
పంచుకోలేనంత..
నిరాశక్త జీవనంలో..
నువ్వు మగ్గిపోతే…
తరువాత…