ఆనందవిహారి

View more ఆనందవిహారి

అను ష్ఠానం

…..అగ్నిరూపం                                                                                                 

View more అను ష్ఠానం

అగ్నిరూపం

…..మహామత్స్య                                                                                                 అనుష్ఠానం.……

View more అగ్నిరూపం