11_001 ద్విభాషితాలు – నిశ్శబ్ద శూన్యం

Dwibhasitalu_ Nissabda soonyam పెదవి చివర నవ్వును... కంటి కొసన నీటి బొట్టును.. పంచుకోలేనంత.. నిరాశక్త జీవనంలో.. నువ్వు మగ్గిపోతే... తరువాత...

Continue Reading11_001 ద్విభాషితాలు – నిశ్శబ్ద శూన్యం