కథావీధి-జర్‌కన్

View more కథావీధి-జర్‌కన్

నందనవనంలోకి… మొదటి అడుగు! దారంతా రంగులచిత్రాలు. మకరందం మత్తులో,.. ఓ తుమ్మెద పరవశం! గొంతును తాకిన… చిగురు లోంచి రాగం. వసంతాగమనంలో… ప్రకృతి యవ్వనహేల. మరో అడుగు ముందుకు! మహారణ్య ముడుల్లోంచి…దారి ! గ్రీష్మతాపం.…

View more