చారుమతి టెంపరరీ టీచర్ వేకెన్సీ ని పెర్మనెంట్ చెయ్యడానికి ఎవరో అడ్డు పడగా, తండ్రి సలహా మేరకు సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్ లోని ఒక నిజాయితీపరుడైన అధికారిని కలుసుకోవడానికి ఒక సాయంత్రం వెళ్ళగా ఆ ఇంటి ముందు లాన్ లో మల్లె అంట్ల మధ్యలో కూర్చొని టేప్ రికార్డర్ లో బాలమురళి సంగీత ఆస్వాదన చేస్తున్న స్వప్న రాగలీన చారుమతి ని గుర్తు పట్టి సాదరం గా ఆహ్వానించి వచ్చిన పని కనుక్కుని బాబాయి కాంప్ కి వెళ్ళారనీ, చారుమతి కేసు జన్యువిన్ అయితే ఎవరి రికమండేషనూ అవసరం ఉందని ధైర్యం చెప్పి పంపుతుంది.
వేంకటావధాని కి జయంతి క్లాస్ మేట్ కాదు కానీ ఇద్దరూ ఒకటే కాలేజ్. పెళ్ళి అయిన తరువాత జయంతి గురించి చూచాయ గా విన్న మాటలు అవధాని లో ముందు ఉన్న అనుమానాలను పెంచి పోషిస్తాయి. మింగలేకా, కక్క లేకా ఉన్న అతని పరిస్థిని గమనించిన జయంతి అతనికి ఏ లోటు రాకుండా ఇంటి పనీ, బయట పనీ తానే చేసుకుంటూ అతకి ఎటువంటి వంకలూ పెట్టడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉంటూ ఉంటుంది.