వడ్డాది సుబ్బరాయకవి 09_001

You may also like...

2 Responses

  1. Lakshminarayanamurthy Ganti says:

    వసురాయకవి గారి గురించి మీరు ప్రచురించిన వ్యాసం బాగుంది. అలాగే మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి గారి గురించి కూడా, వారి శతజయంతి
    ( 5-3-1920), సందర్భంగా ఒక వ్యాసం ప్రచురించుడి. వసురాయకవి లాంటి మహనీయుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే వారి “ఆంధ్రరచయితలు” చదవవలసిందే మరి. సుమారు వంద మంది కవి పండితులను తెలుగు
    యువతకు పరిచయం చేసిన ఘనతవారిదే.

  2. Oruganti SUDHAKAR says:

    Good article Sir

Leave a Reply

Your email address will not be published.