…… ధ్యానశ్లోకములు                                                                                                                                                                ఉగాది …….