11_003 నను బ్రోవమని చెప్పవే

ద్విభాష్యం నగేష్ బాబు గారి వీణ లో పలికించిన “ ది స్వర ఆఫ్ రామదాసు ” ఆల్బం నుంచి మిశ్రచాపు తాళం, కళ్యాణి రాగంలో రామదాసు కీర్తన “ నను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మతల్లి ” కుమారి లక్ష్మి అభినయంలో…..