09_018 తో.లే.పి.-బుజ్జాయి

One Reply to “09_018 తో.లే.పి.-బుజ్జాయి”

  1. బుజ్జాయి గారిని చూసి చాలా ఆనందించేను.
    “దేవులపల్లి వంశం”లో అందరూ కళాకారులే. అందరివీ అందె వేసిన చేతులే. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *