09_016 క.కా.ని. – కరోనా పెళ్లి దీవెనలు

12 Replies to “09_016 క.కా.ని. – కరోనా పెళ్లి దీవెనలు”

  1. చాలా మంచి గుర్తింపు ఇస్తున్న….. తమ పెళ్లి తంతు పూర్తి గా వ్యతరేకిం చే ఈ కార్యక్రమంలో ఉండే నిజాలు…
    రాణీ గారి సమయా స్ఫూరతిదాయకంగా రాసిన కవత్వం చాలా బాగుంది..

  2. Really good article of current situation.i am always impressed with your articles and enjoy them.keep writing ..all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *