09_016 క.కా.ని. – కరోనా పెళ్లి దీవెనలు

You may also like...

12 Responses

 1. మాలతీ సంతోష్ says:

  చాలా మంచి గుర్తింపు ఇస్తున్న….. తమ పెళ్లి తంతు పూర్తి గా వ్యతరేకిం చే ఈ కార్యక్రమంలో ఉండే నిజాలు…
  రాణీ గారి సమయా స్ఫూరతిదాయకంగా రాసిన కవత్వం చాలా బాగుంది..

 2. Prathy says:

  Such a cute one, so well written, kudos!!!

 3. Moukti says:

  So well written, such a good read Mrs. Rani Parthiban garu

 4. Achut says:

  Nice one.

 5. V A Gupta says:

  Timely Blessings. Good one.

 6. Shobha says:

  Well composed. Kudos Rani akka

 7. Rajalakshmi says:

  Bagundi

 8. V Premji says:

  Very apt nd enjoyable.

 9. Gupta var says:

  Good one

 10. Gupta var says:

  It is really nice

 11. Ramesh says:

  It is really nice

 12. Dilip says:

  Really good article of current situation.i am always impressed with your articles and enjoy them.keep writing ..all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published.