11_003 ధర్మక్షేత్రే….

చిత్రకారుడు కూచి రచించిన ‘ కూచి'త్తరువు