09_018 మా నాన్న-సాహిత్య కళాసాగరం

One Reply to “09_018 మా నాన్న-సాహిత్య కళాసాగరం”

  1. “ఈ జీవిత చదరంగంలో మనుషులంతా పావులే” అనే నైరాశ్య ,తత్వ, నేపధ్య గీతాన్ని నవత వారి”జమీందారు గారి అమ్మాయి” సినిమా కోసం మాష్టారు మేము కాలేజీ రోజుల్లో ఉండగా వ్రాసారు. అదొక పెద్ద విశేషం మా అందరికి ఆ రోజుల్లో. తెలుగు శాఖాధిపతి గా ఉన్నా మాష్టారు లో ఎప్పుడూ ఒక ఆధునికత కనిపించేది. ఎప్పుడూ ఆయన కోటు ధరించే వారు. ఎందుకో గాని ఆయన తెలుగు పాఠంలో న్యాయశాస్త్ర ప్రస్తావన తరచుగా చేసేవారు. అమ”లా”పురం అనే మాట విరుపు ఆయనకే సొంతం. ఆయన రచించిన” ఆంధ్ర పుణ్యక్షేత్రాలు” ఒక అతి ప్రాచుర్యం పొందిన వీనుల విందు అయిన పుణ్య క్షేత్రదర్శని. ఇక క్లాసురూములో ఎందుకో గాని అందరికీ భిన్నంగా వెనుక బెంచీ కుర్రాళ్ళకి ఆయన ఎందుకో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. ఆ మా మాష్టారి అబ్బాయి కృష్ణ మోహన్ మా బెంచ్ లొనే కూర్చోవడం ఒకింత గర్వం ఆ రోజుల్లో. వారి నివాసం పేరు” కవిత” ఆ ఇల్లు ఓ “మమత” ల నిలయం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *