09_018

జంధ్యాల గారి జోక్స్చిత్ర రంగ ‘ వర ప్రసాదం ‘…. తెలుగు ‘ గిరి ‘…. మీసం చేసిన మోసం…. వెండితెర నవలలపై రమణ…. తొలి తెలుగు ప్రధాని…. పౌరాణికచిత్ర బ్రహ్మ

‘ శిరాకదంబం ‘ పత్రికకు ఆర్థిక తోడ్పాటు నందించాలనుకునే సహృదయులు

 or Link :   paypal.me/sirarao


******************************************************

గమనిక : ‘ కరోనా ‘ విజృంభణ కారణంగా దేశ, విదేశాలలో తలపెట్టిన అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు రద్దయ్యాయి. అందువలన ఈ సంచిక నుండి ‘ ఆనందవిహారి ‘, ‘ వార్తావళి ‘ ప్రచురణ తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నిలిపి వేయవలసి వచ్చింది. పరిస్థితి చక్కబడిన తర్వాత పునరుద్ధరింపబడతాయి.

**********************************

Please visit

సాహిత్య శారదీయం – శిరాకదంబం పేజీ

1. బృహదారణ్యకం

2. మహా మత్స్య – ఉపనిషత్కథ

3. అగ్నిరూపం

4. అను ష్ఠానం

5. అగ్ని మీళే పురోహితం

**********************************

ప్రకృతి ఒడిలో ‘ బడి ‘ గురించి పరిచయ వీడియో. పూర్తి కథనం త్వరలో.

[amazon_auto_links id=”5819″]