11_003 బంగరుతల్లి కనకదుర్గ

“ బంగరుతల్లి కనకదుర్గమ్మ ” – భక్తి గీతం

 

రచన : ఓలేటి వెంకట సుబ్బారావు, గానం : శాంతిశ్రీ, రాగం : సారంగి