10_010 బాలభారతి – సంక్రాంతి

వచ్చిం దమ్మా ! సంక్రాంతి !

తెచ్చిం దమ్మా ! నవకాంతి !

అక్కా బావా వచ్చారు !

ఆనందమునే తెచ్చారు !

పాలబుగ్గలఅక్కకూతురు

ఫక్కున నవ్వింది !

ముద్దబంతిపువ్వులాగ

ముద్దుగ నవ్వింది !

త లంటి పోసుకు కొత్తబట్టలు

తమ్ముడు నేనూ కట్టాము !

భోగిపిడకలు దండలు గ్రుచ్చి

ౘలిమంటలలో వేశాము !

బంతులు నవ్వాయి !

చేమంతులు నవ్వాయి !

రంగురంగులరంగవల్లులు

ముంగిట నవ్వాయి !

కొత్తపెళ్లికూతుళ్ళు !

కొత్తకొత్తఅల్లుళ్లు !

కొత్తబావని అల్లరి చేసే

కొంటెచేష్టలమరదళ్లు !

ఎక్కడ చూసిన నవ్వులే !

ౘక్కగ పూసినపువ్వులే !   

రంగుబొంతలు సింగారించిన

గంగిరెద్దు తల ఊచింది !

‘ అయ్యవారికీ దణ్ణం పెట్టూ !

అమ్మగారికీ దణ్ణం పెట్టూ ! ‘

గంగిరెద్దులబంగారయ్యకు

జంగిడితోటీ ధాన్యం పోసి

పాటలు పాడేసాతానయ్యకు

పాతబియ్యమును పోశాము !

అయ్యవారికీ గుమ్మడికాయలు

అప్పలమ్మకీ పప్పు అన్నం

అడిగినవాళ్ళకి లే దనకుండా

అంతో ఇంతో యిచ్చాము !

బావకి బొబ్బట్లూ !

అక్కకి పెసరట్లూ !

బుజ్జిగాడికీ పరమాన్నం !

నాన్నా నేనూ అన్నీ తిన్నాం !

పచ్చిమిరపకాయ వేసి

బావకి కిళ్ళీ యిచ్చాము !

ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేబావకు

గుక్కెడు పానక మిచ్చాము !

గాదెలనిండా తరగనిధాన్యం !

వీధులలో నా కోళ్ళపందెం !

బసవడిమొగమున పసుపూ కుంకం

పండుగ అంతా మాసొంతం !

కొత్తగిత్తను బండికి కట్టాం !

హుషారుగా మేం షికారు వెళ్ళాం !

గిత్తలమెడలో గంటలగణగణ

గతుకులలో మాగుండె ధణధణ !

గుమ్మంముందర పిల్ల లందఱూ

కమ్మగ సందడి చేశారు !

‘ ఎప్పు డెప్పుడు పండు గోయ్ !

ఏడాదీ పండు గోయ్ ?

కూతు రెందుకు వచ్చిందోయ్ !

కుడుములు తినేందు కొచ్చిందోయ్ !

అల్లు డెందుకు వొచ్చా డోయ్ !

అట్లు తినటాని కొచ్చాడోయ్ !

బావా బావా పన్నీరు !
బావని పట్టుకు తన్నారు !

నులకామంచం వేశారు !

నూఱు గుద్దులు గుద్దేరు !

పట్టి మంౘ౦ వేశారు !

పాతిక గుద్దులు గుద్దేరు !

బావని పట్టుకు అల్లరి చేసి

బారెడు గుద్దులు గుద్దేము !

అక్కకి కోపం వొస్తుందింకఅని

అంటితోటీ ఆగాము !

హాయిగ గడిపాము ! పండుగ

తీయగ గడిపాము !

ఆవుపేడ గొబ్బెమ్మలు చేసి

బంతిపువ్వులను పై నుంచాము !

పసుపు కుంకుమా చేమంతులతో

గొబ్బెమ్మల పూజించామూ !

సుబ్బీ గొబ్బెమ్మా !

సుబ్బ ణ్ణిస్తావా ?

మొగలీపువ్వంటీ

మొగుణ్ణి ఇస్తావా ?

గొబ్బీయళ్ళో సకియా వినరే !

చిన్నీకృష్ణునిచరితము వినరే !

కృష్ణునిచరితము పాడరే !

బుజబుజరేకులపి ల్లుంది

బుజ్జారేకులపి ల్లుంది !

స్వామీ దణ్ణం పి ల్లుంది !

స్వరాజ్య మిచ్చిన పి ల్లుంది !

ఆటలు ఆడీ పాటలు పాడీ

అలసిపోయాము !

అటుకులు బెల్లం కొబ్బరికోరూ

అందఱి కిచ్చామూ !

ఆటలతోనూ పాటలతోనూ

హాయిగ గడిపాము !

అక్కా బావా వచ్చేపండుగ

హాయిగ గడిపాము !

****************