10_022 బాలభారతం – తెలుపు – నలుపు

Please visit this page

.

ఎలకోయిల నలు పైనా

కలకంఠమె చూస్తాము ;

కొంగ లెంత తెలుపైనా

 గొప్పవి అనుకొంటామా ?

.

                                    రాముడు నలుపే !

                                    కృష్ణుడు నలుపే !

                                    యమునానది నలుపే !

                                    రత్నరాశులను

                                    కడుపున దాల్చిన

                                    కడలిరాజు నలుపే !

.

ఒడలు చీల్చుప్రజ

కడుపులు నింపే

పుడమితల్లి నలుపు !

ధరణికి జీవన

దానము చేసే

మబ్బులదొర నలుపు !

.

                                                నల్లనికనుపాపలలో

                                                ౘల్లనివెలుగులు లేవా ?

                                                నల్లనిఆకాశంలో

                                                తెల్లనిపువ్వులు లేవా ?

.

మనుషు లెంత నలుపైనా

మనసే చూడాలి !

కులం మతం ఏదైనా

గుణమే చూడాలి !

.

—— ( 0 ) ——

.