అభిప్రాయకదంబం 09_001

You may also like...

2 Responses

  1. Ganti Lakshmi NarayanaMurthy says:

    Dear Ramschandra rao garu I have gone through the Ananda Vihari.
    I read about Sri Kurmanadha kavis Satakam by smt Naga Padmini. It was written as “Simhadri Kshetra Mahatmya Satakam”.I beg to infort you that there is no such Satakam by Gogulapati Kurmanadha kavi garu. He wrote ” Simhadri Narasimha Satakam”/Sri Varsha Lakshmi Narasimha Satakam”.My father Late Ganti Suryanarayana Sastry published two volumes of collected works of Gogulapati Kurmanadhakavi for Andhra Vijnana Samithi of Viziaagaram when he was secretary of it 1941.

    • SIRA Rao says:

      పత్రికను శ్రద్ధగా పరిశీలిస్తున్నందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు Ganti Lakshmi NarayanaMurthy గారూ ! ఆనందవిహారి లో అందిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా ప్రచురించడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా మీరు సూచించిన విషయం గురించి విచారిస్తాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published.