12_006 రాగ లక్షణ గీతికలు

రాగాలకు సులభ సూచికలు – రాగ లక్షణ గీతికలు  

రచన, సంగీతం :

కాళీపట్నం సీతా వసంత లక్ష్మి 

మాములుగా రాగాల పేర్లు చెబితే, అందులో ఉన్న ముఖ్య రచనలు చెప్పగలగడం సంగీత విద్యార్హులకు ఒక చిన్న తరహా పరీక్షలా ఉంటుంది. 

ఆయా ముఖ్య రాగాలలో గల రచనలతో బాటు, ఆ రాగపు లక్షణాలను, ముఖ్య ప్రయోగాలను ఒక కెమిస్ట్రీ ఫార్ములా తరహాలో చిన్న చిన్న 

రచనలుగా చేసి,  సంగీత విద్యార్థులకు నేర్పటం ఆరంభించాను.  ఇవి పిల్లలకు, పెద్దలకూ కూడా ఎంతగానో నచ్చటమే కాక, ఆ రాగాలను గురించి 

చిరు గుళికల వలె  గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి.  ఈ విధంగా ఒక పది రాగాలకు ఈ గీతికలు వ్రాయటం జరిగింది. 

దాని స్ఫూర్తి తో, వీటికి  మరింత ప్రాచుర్యం అందచేయాలనే  ఆశతో ఇవి మీ ముందు ఉంచుతున్నాను.   హిందుస్తానీ సంగీతం లో  ఈ విధంగా అనేక రచనలున్నాయి. మనకు లేవు. అందుకే ప్రయత్నించాను.  ఈ సారి  హంసధ్వని రాగం, గణేశ వందనం, అందులో ఉన్న అతి ముఖ్య రచన అయిన “వాతాపి గణపతిం భజేహం” ని పేర్కొంటూ.  

రాగలక్షణ గీతిక – హంసధ్వని 

రచన,  సంగీతం: “సుర్ మణి ” కాళీపట్నం సీతా వసంత లక్ష్మి 

పాడిన  శిష్యులు :

అరుణ వెంకట్రామన్, ఆరుషి హండా, నమ్రత కుమార్, ప్రీతి బాలాజీ, సుధా నటరాజన్, విద్య బాలాజీ 

హంసధ్వని రాగం – ఆది తాళం 

స్వరం : 

స ని ప , ని ప గ , ప గ రి , గ రి స ,| ని స రి గ స రి గ ప | ని ప గ ప ని ని స్ ,|| – 2

, స  స  స  స    ని రి స ని  ప , | , గ  రి  గ ప | గ  గ  రి స || 

  జ య జ య   గి     రి      జా    | , బా    లగ  | జా     నన || 

, గ  గ   రి  గ   ప  ప ప  ప       |  గ ప ని   ని | స స  స స ||   

, జ య శి వ   శం    క   ర       | పా    ర్వ తి |  నం    దన || 

స్వరం : 2

, ని ప ని  స   రి రి  రి రి  | , ని రి  గ  రి  |    స స స స || 

, వి    ఘ్న వి  నా    శ  క | , వి జ  య గ |    జా    న న   || 

, గ  గ  గ  రి       గ గ గ గ |  రి  రి   స స   నిస  రి  రి  రి   || 

, శ  ర   వ  ణ    సే  వి త | సుము ఖ  గ  జా         న  న  || 

, ప ప  గ రి స   నిప,  నిసరి,  | , సరిసని   పప పగ నిప గ రి స, || 

, త వ  పా  ద   శ    ర    ణం   |     శ    ర       గ  ణం జా          న  న   || స్వరం||  

గ గ గ రి రి రి స ని       |    ప రిరి రిరి     || గ   గ   ప ప స    ని ని ని ని || 

వా      తా    పి గ ణ       |     ప తీ            ||  హం    స     ధ్వ నీ   

గ ప ని సరిగ   గ రి స ని ప   గరిసని  |  ప    రిరి రిరి  ||  గ   గ   ప ప  స   ని ని ని ని || 

వా                   తా     పి      గ ణ     |     ప    తీ           ||  హం    స     ధ్వ నీ             || 

ని స గ రి సనిపప  గ  రి    గ    ప      గరిసరి సనిపప  గరి గపనిసరిరి || 

మో         ద   క     ప్రి య ము ద    మం     గ   ళ        రా   గం           || 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

—– ( 0 ) ——-

Please visit this page