10_014 బాలభారతం – ఎందుకు ?

.

పడిపోయినఆకెరటా లెందుకు

మళ్లీ మళ్లీ లేస్తున్నాయీ ?

.

                                    అపజయమ్ము లెదు రైనా కానీ

                                    ఆశవిడువ వద్దంటున్నాయి !

                                    మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నించు మని

                                    మనకు నీతి బోధిస్తున్నాయి !

.

సలసల క్రాగేనూనెను తాకిన

ౘన్నీ ళ్లెందుకు మండుతున్నవి ?

.

                                    మఱిగేనూనెకు నీళ్లు తగిలితే

                                    మంటలు తెగ లేస్తున్నాయి !

                                    ఉద్రేకంలో ఊగేవాడికి

                                    నీతి చెప్పవ ద్దంటున్నాయి !

.

మిలమిలలాడేవెలుగుచెంతనే

క్రీనీ డెందుకు ముసరుతున్నదీ ?

.

                                    గుణముప్రక్కనే దోష ముండు నని

                                    క్రీనీడలు తలపించుచున్నవి !

                                    గుణమే గ్రహించి చెడుగును విడు డని

                                    వెలిగేదీపం పలుకుతున్నది !

.

పూసి పూసి ఒకపూటకు రాలే

పువ్వులు ఎందుకు నవ్వుతున్నవీ ?

.

                                    ఉసూరు మంటూ బ్రతికేనరులకు

                                    నవ్వుచు బ్రతుకుట నేర్పుతున్నవి !

                                    బ్రతికే దొక్కొకపూటయె యైనా

                                    వలపులు కులుకుచు బ్రతుకు మన్నవి !!

.

******************