09_011


లోపలి పేజీల్లో…. భారత కోకిల స్మృతి, ‘వాహినీ’ కుమారి, తెలుగు చిత్ర గంభీర స్వరం, మహిళాలోకానికి శుభాభినందనలు, మాట్లాడే బొమ్మలకు ఎనభైతొమ్మిది ఏళ్లు, ‘ పాతాళభైరవి ‘ లో ద్విపాత్రాభినయం


******************************************

Please visit

సాహిత్య శారదీయం – శిరాకదంబం పేజీ

1. బృహదారణ్యకం

2. మహా మత్స్య – ఉపనిషత్కథ

3. అగ్నిరూపం

4. అను ష్ఠానం

5. అగ్ని మీళే పురోహితం

***************************************

ప్రకృతి ఒడిలో ‘ బడి ‘ గురించి పరిచయ వీడియో. పూర్తి కథనం త్వరలో.