10_013 బాలభారతం – దిక్కులేని సూర్యుడు

.

అడుగో ! అడుగో ! సూర్యుడు !

ఆకాశంలో ఉన్నాడు !

అందరితోనూ పందెం వేసి

అందకుండా పోతున్నాడు !

.

మాఅమ్మమ్మమొగాన దిద్దుకొను

కుంకుమబొట్టల్లే ఉన్నాడు !

ఇప్పుడు పుట్టినతమ్ముడులాగే

ఎంతో యెఱ్ఱగ ఉన్నాడు !

.

                                                పసివాడల్లే రెప్ప వాల్పకే

                                                ప్రతివస్తువునూచూస్తున్నాడు !

                                                ఎవ రెపు డేపని చేస్తున్నారో

                                                యెఱుగనట్లె చూస్తున్నాడు !

.

ఇప్పు డిప్పుడే పుట్టినసూర్యుడు

తప్పటడుగులేస్తున్నాడే !

ఇంటికి వెలుగు – మింటికి వెలుగు –

ఈసూర్యుడు లోకాలకె వెలుగు !

.

                                                తాతయ్యంతటిపెద్దవాడు మఱి

                                                దణ్ణం పెడతా డేమిటీ ?

                                                ఆయుక్షీణం అయి పసిసూర్యుడు

                                                అస్తమింౘడా యేమిటీ ?

.

అందుకె అతనిఉసురు తగిలి మన

అందఱిఆయువు క్షీణిస్తోంది !

అతనిని ఆపేమొనగా డుంటే

అందఱిఆయువు వృ ద్ధవుతుంది !

.

                                                ఈ కోసనుండి ఆకోసదాకా

                                                ఎండలో తిరుగుతున్నాడు !

                                                అతనికి పట్టినచెమటబొట్లు క్రిం

                                                దందఱిమీదా పడుతున్నాయి !

.

అంతపెద్దలై టేస్తున్నాడే !

అందఱిఫోటోలు తీస్తున్నాడా ?

అందుకోసమే చిఱునవ్వులతో

ఆతామరపువు పో జిస్తోందా ?

.

                                                పట్టపగలె ఆబేటరీలయిటు

                                                వట్టినె వేసేస్తున్నాడు !

                                                పగలే బేట్రీ ఖ ర్చయిపోతే

                                                చీకటిలో ఏం చేస్తాడు ?

.

కుఱ్ఱచేష్ట లివి కూడవు అంటే

కోపం ఆయనగారికి !

వట్టినె అందరిపైన మండి పడు

అంతటిగారం యేమిటి ?

.

                                                అమ్మా నాన్నా యెవరో ? పాపం !

                                                అలా వదలిపెట్టేశా రేమీ ?

                                                ఎవ్వరిభయమూ లేకపోతే మఱి

                                                యెలా అతడు పై కొస్తా డేం ?

.

ఉదయం తూరుపు – రాత్రి పదమరా –

ఒకదిక్కంటూ యే ముంది ?

దిక్కూ మొక్కూ లేనిసూర్యుడు

దేశదిమ్మ రై పోయాడు !

.

                                                ఇంత దుడుకువా డని భయపడియే

                                                ఎటనో తారలు నక్కినవి !

                                                ఇతనితాకిడికి నిలువలేకయే

                                                ఎడ మై బెంగకు చిక్కినవి !

నిచ్చెన గిచ్చెన లేకుండగనే

నింగిని నడికొ ప్పెక్కెశాడే 1

అందనియెత్తున కాలు జాఱితే

క్రిందకి పడతా డేమో పాపం !

                                                అయ్యో ! అయ్యో ! అనుకొన్నంతా

                                                అయింది ! ఆ ఒళ్ళంతా రక్తం !

                                                ఆగాయా లెంతెంత పెద్దవో –

                                                ఆపడమరది క్కంతా రక్తం !

దెబ్బ తగిలినా నదురా ? బెదురా ?

నాదెబ్బ చూసుకోం డంటున్నాడు !

రక్తపు చారలు తుడుచుకొంటు మ

ర్నాడే యెగిరెస్తున్నాడే ! !

*******************************