11_002 బాలభారతి – గాంధీ తాత

.

గాంధీతాతయ్య యే మన్నాడు !

మన మందఱము ఒక్క టన్నాడు !

పిఱికితనమును విడువు మన్నాడు !

వీరుడవుగా బ్రతుకు మన్నాడు !

.

                                    “ బానిసలుగా బ్రతుకు

                                    బ్రతుకెందు ? ” కన్నాడు !

                                    స్వాతంత్ర్యసమరాన

                                    చావు మే లన్నాడు !

.

సత్యమ్మునే అతడు పలికాడు !

సత్యాగ్రమ్మునే సలిపాడు !

హింస రాక్షసనై జ మన్నాడు !

తా నహింసకే బ్రతుకు వెలబోశాడు !

.

                                    దొరల నీదేశమును

                                    విడిచి పొం డన్నాడు !

                                    అన్నమును ముట్టకే

                                    అలిగి కూర్చున్నాడు !

.

అతనిశక్తికి దొరలు

అదిరిపడిపోయారు !

స్వాతంత్య్రమును ఇచ్చి

ౘక్క పోయారు !

.

                                    కలసికట్టుగ మనము

                                    నిలబడా లన్నాడు !

                                    రామరాజ్యమె మనకు

                                    రావాలి అన్నాడు !

.

బోసినవ్వులతాత

మాట బంగరుమూట !

తాత చూపినబాట

మనకు పువ్వులబాట !

.

                                    తాతయ్యమాటలను

                                    మఱవ కుండాలి !

                                    మనము తాతయ్యంత

                                    వారలము కావాలి !!

.

—— ( 0 ) ——