10_018 బాలభారతి-తేనెటీగలు

.

మేస్టారు : ఈగను చూసారా ?

            తేనెటీగను చూసారా ?

            తేనెటీగకూ ఈగకు ఉండే

            తేడా చూసారా ?

.

                                    పిల్లలు : ఈగల నెఱుగుదుము !

                                                తేనెటీగల నెఱుగుదుము !

                                                ఎక్కడ  కు ళ్ళుంటే

                                                ఈగ అక్కడ ఉంటుంది !

                                                                 ఎక్కడ మధు వుంటే                       

                                                తేనెటీగ అక్కడ ఉంటుంది !

                                                ఈగలు తెగ కుట్టు –

                                                తేనెటీగలె మాౙట్టు !

.

మేస్టారు : చెడును గ్రహించేవా ళ్ళంతా

            చెడ్డవాళ్లు – వాళ్ళీగలౙట్టు !

            మంచిని చూసేవాళ్లు తేనె

            తీగలౙట్టూ – మనౙట్టూ !

.

                                    రాణియీగకే పెత్తన మిచ్చి

                                    క్రమశిక్షణతో ఉంటాయి !

                                    తమసంఘములో స్త్రీపురుషుల కివి

                                    ‘ సమానహక్కులు ’ సాధించాయి !

.

చేదుపూలలోసైతము నేర్పుగ

స్వీకరించు నివి తీయనిమధువులు !

చేదుబ్రతుకులో తీపిని చూచుట

బోధించు – నీవే మనకు గురువులు !

.

                                    పూలగుండె నొప్పింపక తేనెలు

                                    పుణికి పుణికి తీసుకు వస్తాయి !

                                    ఉన్నవారికడ తెచ్చిన దంతా

                                    లేనివారికే పంచేస్తాయి !

                                    అంతకన్న మఱి ‘ అహింస ’ యేమిటి ?

                                    ఇంతకన్న ‘ సోషలిజం ’ ఏమిటి ?

.

కాలమువిలువను గమనించి

క్రమశిక్షణతో పని చేస్తాయి !

శ్రమించి తెచ్చినతీయనితేనెలు

జగతికి దానం చేస్తాయి !

శ్రమదానమ్మును చేస్తాయి !

.

                                    గాంధీ నెహ్రూ నిజ మౌశిష్యులు

                                    క్రమశిక్షణ గలతేనెటీగలే !

                                    శ్రమదానము సంపత్తిదానమును

                                    సలుపు వినోభా కనుగుశిష్యులే !!

.

**********************