11_003 నను గన్న తల్లి….

సంగీత కళాకారిణి, సంగీత చికిత్సా నిపుణురాలు కాళీపట్నం సీతా వసంతలక్ష్మి గారు సింధు కన్నడ రాగంలో,

అది తాళంలో ఆలపించిన త్యాగరాజు కీర్తన “ నను గన్న తల్లి…. ”…..  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.