11_001 అభిప్రాయకదంబం

.

10_022

.

“ పత్రిక ” గురించి…..

Nice coverage… Congratulations Ramachandra Rao S Garu..

– Subba Rao Venkata Voleti

.

“ పురాణములు ” గురించి….

.

. .

.

– Viswanath Sharma Peri

.

“ శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్త్రోత్రం ” గురించి…..

.

నమస్తే మహోదయ ! 🙏🌷 ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను

.

– Rajavaram Usha

.

‘ కథావీధి ’ శీర్షికన “ అనుక్షణికం 3 ” గురించి….

.

.

– Sunder Priya

.

 ‘ తో. లే. పి  ‘ శీర్షికన “ బుజ్జాయి ” ( 09_018 సంచిక నుంచి ) గురించి….

.

తోకలేని పిట్ట ఫీచర్ చాల ఆశక్తికరంగా వుంది. ఓలేటి వారికి ధన్యవాధాలు.

.

– Kalasagar, editor

.

‘ అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు ‘ శీర్షికన “ శ్రావణమాసం స్పెషల్ ” గురించి…. 

.

.

.

– లక్ష్మీ యలమంచిలి

.

కూచి “ గోడ కవిత 02 ” గురించి….

.

.

.

— Nagesh Babu Dwibhashyam

.

**********************************************************