10_010 కదంబం – నవరస నటీమణి

.

హావబావాలు అలవోకగా పలికించడంలోను, నవరసాల్ని అవలీలగా పోషించడంలోను,

సంభాషణలు మంచి టైమింగ్ తో పలకడంలోను ఆమెకు ఆమే సాటి.

…. జనవరి 01వ తేదీ గత తరంలోని ప్రముఖ నటీమణి ఋష్యేంద్రమణి జయంతి సందర్భంగా…. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *