10_006 కదంబం – దేవులపల్లి, హరనాథ్

 

 

 

నవంబర్ 01 వ తేదీన గత తరం హీరో హరనాథ్ వర్థంతి, భావకవి దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణశాస్త్రి గారి జయంతి ల సందర్భంగా……