09_011 తీరిన బాకీ

రచయిత స్వరంలో……..

 

You may also like...

1 Response

  1. మాధురి says:

    ఎక్కడా కూడా తమిళ కథ అనిపించలేదు. అంత బాగా అనువాదం చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!