09_011 తీరిన బాకీ

రచయిత స్వరంలో……..

 

One Reply to “09_011 తీరిన బాకీ”

  1. ఎక్కడా కూడా తమిళ కథ అనిపించలేదు. అంత బాగా అనువాదం చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *