10_006 బాలభారతి – తెలుగు వెలుగు

———————————————————————————————-

తేనెకన్నను తీయ నైనది

తెలుగు – అది మనభాషరా !

అమ్మ ఉగ్గూ పాలతో మన

కలవరించినభాషరా !

                             అఆ ఇఈ ఉఊ ఎఏ

                             ఒఓ ఐఔ అచ్చులురా !

                             తెనుంగుమాటలచివర అచ్చులే

                             తెను గందులకే మధురమురా !

ఇటలీభాషే తీయన !

ఈతెలు గొకటే తీయన !

ఈరెండింటికి సమాన మైనది

ఇక లేదోయీ నాయనా !

                             తేనెలతేటలు

                             తెలుంగుమాటలు !

                             అమృతపుఊటలు

                             ఆంధ్రుల కవితలు !

అందుకె అంధ్రిని బంగరుపూవుల

పూజించా డాప్రౌఢరాయలు !

అందులకే ఆతెలుంగుకవితకు

పల్లకి పట్టెను కృష్ణరాయలు !

                             లక్ష్మీ అంటే సంస్కృతము !

                             లచ్చీ అంటే ప్రాకృతము !

                             సంస్కృత మంతా మనసొత్తు !

                             ప్రాకృత మన్నది మనసొత్తు !

అందులకే విజ్ఞానం అంతా

అంతా మనసొంతం !

అందులకే ఆభాషలలోపలి

అందా లన్నీ మనసొంతం !

*******