09_016 తో. లే. పి.-ధారా రామనాధశాస్త్రి

You may also like...

2 Responses

  1. Syamala Dasika says:

    తో.లే.పి శీర్షిక లో సుబ్బారావు గారు మనకు పరిచయం చేసిన ప్రముఖవ్యక్తి ధరా రామనాథ శాస్త్రి గారి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాను.
    ఓలేటి వెంకట సుబ్బారావు గారి పరిచయ విధానం, పాఠకులకు అరిటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది! అంతే కాదు..రామనాథ శాస్త్రి గారి వంటి గొప్ప వ్యక్తి నుంచి మెచ్చుకోలు పొందటం అన్నది తెలుగు సాహిత్యంలో వారికున్న”పట్టుకు” నిదర్శనం!

    శ్యామలాదేవి దశిక

  2. మంచి సమాచారాన్ని అందించారు ఓలేటి వేంకట సుబ్బారావుగారు. ధారా రామనాధ శాస్త్తిగారి గురించి మీ ద్వారా తెలుసుకోవడం ఆనఃదదాయకం, అభినందనలు మీకు,

Leave a Reply

%d bloggers like this: