10_016 అయిగిరి నందిని…

.

అయిగిరి నందిని, నందితమోదిని, విశ్వవినోదిని, నందినుతే

గిరివర వింధ్య శిరోధి నివాసిని, విష్ణువిలాసిని, జిష్ణునుతే… 

.

 

.

Shanti Nibha,

New Delhi

New Delhi, Mail id : shanti39@rediffmail.com

.

_____________________________________________________

ఈ చిత్రరచన పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న comment box లో వ్రాయండి.

______________________________________________________