09_014 అసలైన ఎదుగుదల

2 Replies to “09_014 అసలైన ఎదుగుదల”

  1. “బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళి, తానెవరో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి” అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చారు కల్పన గారు!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *