09_014 అసలైన ఎదుగుదల

You may also like...

2 Responses

  1. ఆర్.దమయంతి says:

    baavumdamdi…manishi manishi gaa edagaali..idi nijam.

  2. Syamala Dasika says:

    “బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళి, తానెవరో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి” అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చారు కల్పన గారు!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.