09_019 శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ సమేత శ్రీ అత్తి వరదరాజస్వామి వారి అష్టోత్తర శత నామావళి

శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ సమేత శ్రీ అత్తి వరదరాజస్వామి వారి అష్టోత్తర శత నామావళి

 1. ఓం శ్రీ మహావిష్ణువేనమః
 2. శ్రీ అత్తి వరదరాజస్వామినేనమః
 3. ఓం శ్రీ భక్తవరదాయనమః
 4. ఓం శ్రీ భక్త వత్సలాయనమః
 5. ఓం శ్రీ కాంచీపురనివాసాయనమః
 6. ఓం శ్రీ వరదాయనమః
 7. ఓం శ్రీ కాంచీపురాధిపాయనమః
 8. ఓం సంతోషదాయకాయనమః
 9. ఓం సమ్మోహనాకారాయనమః
 10. ఓం సుందరాయణనమః
 11. ఓం కమల నేత్రాయనమః
 12. ఓం మందస్మితాయనమః
 13. ఓం ఆశ్రిత రక్షకాయనమః
 14. ఓం భువన పాలకాయనమః
 15. ఓం కమనీయ విగ్రహాయనమః
 16. ఓం శ్రీకరాయనమః
 17. ఓం అనంత శయనాయనమః
 18. ఓం ఆపద్భాంధవేనమః
 19. ఓం హసిత వదనాయనమః
 20. ఓం అలంకారప్రియాయనమః
 21. ఓం శుభ్రాయనమః
 22. ఓం శుభప్రదాయనమః
 23. ఓం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయనమః
 24. ఓం అమిత ప్రతాపాయనమః
 25. ఓం అంబరీష రక్షకాయనమః
 26. ఓం శ్రీ పావన నామాయనమః
 27. ఓం పవిత్రాయనమః
 28. ఓం ముక్తిదాయకాయనమః
 29. ఓం శక్తిదాయకాయనమః
 30. ఓం భుక్తిదాయకాయనమః
 31. ఓం అమృతహృదయాయనమః
 32. ఓం బలసంపన్నాయనమః
 33. ఓం సుఖాసనాసీనయనమః
 34. ఓం సుఖదాయకాయనమః
 35. ఓం శుద్ధాంతరంగాయనమః
 36. ఓం గానప్రియాయనమః
 37. ఓం సర్వజన వినుతాయనమః
 38. ఓం గరుఢారూఢాయనమః
 39. ఓం గోవిందాయనమః
 40. ఓం పరమానందాయనమః
 41. ఓం క్షీరాన్నప్రియాయనమః
 42. ఓం క్షీరసాగరనివాసాయనమః
 43. ఓం స్థితికారకాయనమః
 44. ఓం శ్రీహరబ్రహ్మవందితాయనమః
 45. ఓం భక్త క్షేమంకరాయనమః
 46. ఓం కైంకర్యప్రియాయనమః
 47. ఓం మేరు సమానధీరాయనమః
 48. ఓం భక్తమందారాయనమః
 49. ఓం పీతవస్త్రధరాయనమః
 50. ఓం నైవేద్యప్రియాయనమః

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.