12_005 చిరు చిరు మొగ్గల…

 

రాధ :   చిరు చిరు మొగ్గల చిలిపి తెరలలో

          చిటికెలు వేయుచు, చిలిపిగ నవ్వుచు

          వడివడిగ వచ్చెను వసంతరాగం

          ఎవరికోసమీ సుమభోగం !

 

కృష్ణ :   పిల పిల గాలులు పుప్పొడి దూగ

          ఈలలు వేయుచు ఎదలను దూయుచు

          ఆమని రాత్రుల యామిని రాగా

          ఎవరికోసమీ అనురాగం !

 

రాధ :   ఎవరి కోసమో సుమభోగం !

 

కృష్ణ :   ఈ అనురాగం – ఈ సుమభోగం !

 

రాధ :   పూలతోటలో – కాలి బాటలో

          మురిపించెడు నీ మురళి పాటలో

            తూగిన నా యెద – ఊయల లూగగ

            ఎన్నినాళ్లదీ సహయోగం

 

కృష్ణ :     ఎవరి కోసమీ – సుమభోగం

            యమున తీరమున మురళీగానమున

            కనులర మూయుచు కలువలు దూయుచు

            మయూరి వలె నీ వయారి నాట్యం

            ఎవరి కోసమాహ్వానము !

 

రాధ :    ఎన్నినాళ్ళనీ సహయోగం !

            మరచిన తలపులు పరుగిడి రాగా

            విరిసిన వలపులు పరువము దోగ

            మధుర భావనలు మనసున మూగ

            ఎవరికోసమీ మధుమాసం

 

కృష్ణ :     అంతులేని సహవాసం

 

రాధ :     ఆరిపోని చిరుహాసం

👉🏾ఈ అంశంపై మీ అభిప్రాయాలను ఈ క్రింద వ్యాఖ్యల పెట్టె (Leave a reply box) లో తెలియజేయండి👇🏾