.

మన భారతీయ సంప్రదాయంలో అతి ముఖ్యమైనవి పురాణములు, ఇతిహాసములు. ఈ రెండింటికి ఉన్న బేధాలను వివరిస్తూ ఇతిహాసములు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన వాటి గురించి వివరించేది అని చెబుతూ, వీటి గురించి మరింత వివరంగా డా. ఇవటూరి శ్రీనివాసరావు గారు అందిస్తున్నారు…. ఈ క్రింది వీడియోలో…….

.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *