09_015 కరోనా కారణంగా నిర్భంధం-ఎక్కడో పుట్టి…. ఎక్కడో పెరిగి….