10_005 సంస్కృత శ్లోకము

 

గానం  :

చి. అభిజ్ఞ – 6 సంవత్సరాలు

చి. అనన్య – 4 సంవత్సరాలు

తల్లిదండ్రులు :

కస్తూరి సాయి అనిరుధ్

కస్తూరి సీతా రసజ్ఞ

నివాసం :

హైదరాబాద్