10_013 ద్విభాషితాలు – వెనుక దృశ్యం లోకి…

.

రాత్రి…

కనురెప్పల వెనుక…

వల విసురుతాను.

నీ గుర్తులు చిక్కుతాయి.

.

గతించిన గీతం …

మళ్ళీ సన్నగా వినిపిస్తుంది.

.

ఎప్పుడో చెరిగిపోయిన దృశ్యాలు …

వర్తమానంలో…

ఆశల్ని విరజిమ్ముతాయి.

.

మెలకువకి అందని పారవశ్యం …

నిద్రను ఆవహిస్తుంది.

.

ఇంతలో….

దృశ్యం…జారిపోతుంది!

.

కల విరజిమ్మిన మత్తు..

కరిగిపోతుంది.

.

మరో రాత్రి కోసం…

మళ్ళీ నిరీక్షణ మొదలవుతుంది!

.

       **********************************