11_011 ఆదిత్య హృదయం

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం… సమరే చింతయా స్థితమ్
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా… యుద్ధాయ సముపస్థితమ్…

….. రథసప్తమి సందర్భంగా….

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾