10_011 బాలభారతి – అదిగో మన జెండా…

.

                                   అదిగో ! మనజెండా !

                                      అల్లదిగో ! మనజెండా !

                                      దేశభక్తు లెగరేసినజెండా !

                                      తీయనికల పండించినజెండా ! 

బానిసబ్రతుకుల ముసిరినచీకటి

పటాపంచలుగ చేసినజెండా !

విశ్వశాంతిసందేశము జగతికి

వినిపించిన దిది మనజెండా !

                                      మనభారతజాతికి నీతికి

                                      ప్రతీకగా నిలిచినజెండా !

                                      మనధ్యానం మనప్రాణం

                                      మనసర్వం ఈ జెండా !

రక్తవర్ణ మది వీరచిహ్నము !

పవిత్త్రతాంకము స్వచ్ఛవర్ణము !

పచ్చనిబ్రతుకులప్రతీకగా అదె

పతాకమ్ములో పసిమివర్ణము !

                                                ముప్పదికోటులభారతీయులను

                                                మురిపించేమువ్వన్నియజెండా !

                                                ధరణీచక్రము పులకరింపగా

                                                ధర్మచక్రమును దాల్చినజెండా !

స్వతంత్రభారతసంకేతముగా

శాంతిదూత యెగరేసినజెండా !

శౌర్యధనులవిజయాంకముగా మన

శాస్త్రీజీ నిలబెట్టినజెండా !

ఈదేశప్రజబ్రతుకు పండగా

ఎఱ్ఱకోటపై ఎగిరేజెండా !

                                                మిన్నుల రెపరెప లాడేజెండా !

                                                కన్నుల కలకల లాడేజెండా !

                                                కనుగొన రండీ బాలబాలికలు !

                                                కన్నుల వెన్నెల నిండా !

                                                అదిగో జెండా ! అంజలింపుడీ

                                                దేశభక్తి మది నిండా !

జయ హింద్ !

జయ హింద్ !!

జయ హింద్ !!!

**************************