10_008 బాలభారతి – ఇది భారతదేశం

————————————————————-

                                     ఇది నాదేశం

                       ఇది మనదేశం !

                         ఇది భారతదేశం !

వీరులదేశం ! ధీరులదేశం !

భారతదేశం ! మనదేశం !

యోగులదేశం ! భోగులదేశం !

త్యాగులదేశం ! ఈదేశం !

                                      గాంధీ నెహ్రూ పటేల్ ప్రకాశం

                                      శాస్త్రీజీలను కన్నదేశ మిది !

                                      రాజెన్‌బాబును రాధాకృష్ణుని

                                      జాకీర్ గిరులను కన్నదేశ మిది !

పరవీరభయంకరు డై రణమున !

ప్రాణము లిచ్చినబాలచంద్రుడు

అమ్మస్వేచ్ఛకై తనప్రాణములనె

ఆర్పణ చేసినసుభాసచంద్రుడు !

                                                తెలుంగుతల్లికి నిండుప్రాణములు

                                                వెల బోసిన ఆ పొట్టి రాములు

                                                ఇక్కడివారేరా !

                                                ఈతల్లిబిడ్డలేరా !

ఓహో ! భారతమాతబిడ్డలం

దొక్కొక్క డొక్కొక్కరత్నమురా !

కన్నుల వెలుగగ ఇందఱు బిడల

కన్నతల్లి యిది రత్నగర్భరా !

                                                గంగాయమునాగౌతమికృష్ణల

                                                పొంగిపోవురసరూపిణిరా !

                                                అఱువదినాలుగుకళలును తానై

                                                యశము గాంచురసరూపిణిరా !

ఎందఱు గాంధీలున్నారో

ఎందఱు జవహరు లున్నారో

ఎందఱు ఝాన్సీ లున్నారో

ఎందఱు ఇందిర లున్నారో

అందఱు ముందుకు వచ్చిననాడే

అమ్మకు కన్నుల పండువురా !

                                                వీరులదేశం ! ధీరులదేశం !

                                                భారతదేశం ! మనదేశం !

                                                ఇది నాదేశం ! ఇది మనదేశం !

                                                ఇది భారతదేశం

                                                ఇదే భరతదేశం

                                                ఇది భారతదేశం

*************************