10_012 బాలభారతి – నల్లనయ్య

.

అల్లరిచేష్టలకృష్ణయ్యా !

మాఉల్లము లేలేకన్నయ్యా !

చిన్నపాపలము పిలిచా మయ్యా !

నిన్నే నిన్నే తలచా మయా !

.

                             వెన్నెలదొంగా ! నీమన సంతా

                             వెన్నకన్న మెత్తని దంటారే !

                             వెన్నవంటిమామనసులు దోచి

                             కన్ను గప్పి పోతున్నా వేమీ ?

.

నల్లనిమోమున తెల్లనికన్నులు

నాచున పూచినతెల్లతామరలు

రాల్ కరగించేమురళీరవములు

రవళించేరసలోకములు !

.

                             పదునాలుగు లోకములను

                             కన్నయ్యవు నీ వైనా

                             కన్నకొడుకు వై యశోద

                             పున్నెము పండించా వట !

.

మన్ను తింటి వని అమ్మ కసరగా

నోరు తెఱచి లోకాలు చూపి తట !

జలకా లాడేగోపిక లందఱి

చీరలు దొంగిలి చె ట్టెక్కితి వట !

.

                                    వెన్నదొంగ వై తిన్నంత తిని

                                    ఉన్నది గోపికమూతికి ప్రామి

                                    నిదురించేఆక్రొత్తకోడలిని

                                    అత్తచేత తిట్టించి కులీకి తట !

.

వెదురుబొంగు నీపెదవి తాకగనె

పిల్లనగ్రోవిగ మారె నటే !

నల్లనిస్వామిని అడుగు మోపగా

పల్లె స్వర్గ మై పోయె నటే !

.

                                    నీచిఱునవ్వులవెన్నెల లానిన

                                    గోపికా లెంతటినోము నోచిరో !

                                    నీతో ఆడినగోపబాలకులు

                                    ఎన్ని జన్మములు తపము చేసిరో !

.

అడుగులౘప్పుడు

వినబడినప్పుడు

ఆయమునానది

యెంత పొంగెనో !

.

                                    నీకు  ౘ న్గుడిపి

                                    నీలో కలసిన

                                    పూతన యెంతటి

                                    పుణ్యరాశియో !

.

గోపిక యైనా గోవే ఐనా

వేణువె ఐనా-స్థాణువె ఐనా

నిను చేరినదే జన్మమురా !

నిన్ను చూచినవె కన్నులురా !

.

                                    నల్లనిస్వామీ ! కృష్ణయ్యా !

                                    మాఉల్లము లేలేకన్నయ్యా !

.

******************