10_019 బాలభారతం – సాంఘిక సమానత్వం

Please visit this page

.

.

గాలీ నీరూ అందఱివి !

నింగీ నేలా అందఱివి !

అందఱివీ ! మన అందఱివి !

.

                                    ఎందఱో ఆకలితో పడి ఉంటే

                                    కొందఱుమాత్రమే అన్నం తింటే

                                    తిన్న దరుగుతుందా ?

                                    ఆతిన్నది అన్నం అవుతుందా ?

.

ఊరంతటికీ ఒకమే డుంటే     

మురికివాడలే చుట్టూ ఉంటే

మేడ కేదిరా ఆరోగ్యం !

ఆవాడ కేదిరా సౌభాగ్యం ?

.

                                    అందినంతలో పాడీ పంటా

                                    అందఱమూ పంచుకు తిందాం !

                                    పండించేఆనిఱుపేదలకే

                                    బంజరుభూములు పంచేద్దాం !

.

తిండీ బట్టా ఉండేయిల్లూ

ఉండనినా డిది సురాజ్యమా ?

ఒక డింకొకడిని అణగద్రొక్కితే

ఇక మిగిలేది స్వరాజ్యమా ?

.

                                    శ్రమదానంతో బాటలు వేసి

                                    పల్లెను పట్నం చేసేద్దాం !

                                    సమాజమ్ములో అందఱిమధ్యా

                                    సమానత్వమును సాధిద్దాం !

.

******************************