12_006 బాలభారతి – రైలు బండి

 

ఇంత సంసారమును

ఈడ్చుయజమానివలె

ఇన్ని పెట్టెల నొక్క

యింజ నీడుస్తోంది !

 

                       

                         పొగరెక్కి సిగరెట్లు

                        తెగ కాల్చుఅన్నవలె

                        పొగబండి పెద్దగా

                        పొగలు క్రక్కెస్తోంది !

 

కలహించుపిల్లలను

గద్దించుతండ్రివలె

ఉన్నప్రజరొద చూసి

ఉఱిమింది పొగబండి !

 

                        ఇఱుకింట మంచాలు

                        సర్దిపెట్టుకొన్నట్లు

                        ఒక ‘ బెర్తు ’క్రింద ఇం

                        కొక ‘ బెర్తు ’ ఒదిగింది !

 

ఈలోకమునవలెనె

ఈరైలులోకూడ

వదలుజనములకన్న

వచ్చుజనమే హెచ్చు !

 

                        లోకాలు నడిపించు

                        లో కేశ్వరునిబోలె

                        గా ర్డనుమతించుచో

                        కదలిపోవును బండి !

 

                        జనము త్రొక్కిసలాడి

                        నను చెలిమి చేసినను

                        సాగి పోవునె కాని

                        ఆగిపోవదు బండి !

 

బండి తనసొంత మని

భావించు నొక్కొకడు !

అందఱికి సమమైన

హ క్కుండు నను నొకడు !

 

                        పెట్టె పెట్టెకు అతుకు

                        విడిన కదలదు బండి !

                        పొందికగ ఉన్ననే

                        ముందు కేగును బండి !

 

మనసు మనసును విడిన

మనబ్రతుకు మఱి మొండి !

భావ మతికినబ్రతుకు

పట్టాలపై బండి !

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page