09_010 ఆనందవిహారి

3 Replies to “09_010 ఆనందవిహారి”

  1. iఇది నేను ఊహించ లేదు . మొత్తం కార్యక్రమాన్ని చక్కగా వివరించి ప్రచురించినందుకు, మిత్రుడు రామచంద్ర రావు కి కృతజ్ఞతలు 
    పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ 

    1. ఈ రిపోర్ట్ కూడా కృష్ణమోహన్ పంపించాడు మాస్టారూ ! నేను కేవలం దానికి రూపునిచ్చి ప్రచురించాను. అంతే ! ధన్యవాదాలు సర్.- రామచంద్రరావు

  2. పుస్తక ఆవిష్కరణ విశేషాలు చాల బాగున్నాయ్.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *