09_020 కంచి శ్రీ అత్తి వరదరాజస్వామి వారి అష్టోత్తర శత నామావళి

 1. ఓం నయనానందకారకాయ నమః
 2. ఓం పరమేశ్వరాయనమః
 3. ఓం బుద్ధిశాలినే నమః
 4. ఓం పండితాయనమః
 5. ఓం శ్రీ ఆదిలక్ష్మీప్రియాయనమః
 6. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ పూజితాయనమః
 7. ఓం మహిమాన్వితాయనమః
 8. ఓం మహాత్మనేనమః
 9. ఓం శ్రీ మారుతీసేవితాయనమః
 10. ఓం మంత్ర స్వరూపాయనమః
 11. ఓం శ్రీ రుక్మిణీనాథాయ నమః
 12. ఓం లలనా సేవితాయనమః
 13. ఓం సర్వలోకరక్షకాయనమః
 14. ఓం శాంతికాముకాయ నమః
 15. ఓం శాంతిదూతాయనమః
 16. ఓం ఓంకారస్వరూపాయనమః
 17. ఓం సర్వలోకాధిపతియే నమః
 18. ఓం మానరక్షకాయనమః
 19. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీనాయకాయ నమః
 20. ఓం మంగళాయనమః
 21. ఓం కమనీయ విగ్రహాయనమః
 22. ఓం రమణీయ నామాయనమః
 23. ఓం భక్తపోషకాయనమః
 24. ఓం రాజీవనేత్రాయనమః
 25. ఓం శ్రీ కస్తూరీతిలకే సహశోభితాయనమః
 26. ఓం సన్మార్గ దర్శనాయనమః
 27. ఓం దశవిధ రూపాయనమః
 28. ఓం జగత్పాలాకాయనమః
 29. ఓం శ్రీ పుష్కరిణీ విహరాయ నమః
 30. ఓం పుణ్యలబ్ధాయనమః
 31. ఓం ప్రథమాయనమః
 32. ఓం ప్రజ్ఞాశాలినేనమః
 33. ఓం పూజితాయనమః
 34. ఓం ప్రేరకాయనమః
 35. ఓం శ్రీ బ్రహ్మసేవితాయనమః
 36. ఓం శ్రీ రుద్రసేవితాయనమః
 37. శ్రీ పుష్పమాలార్చితాయ నమః
 38. ఓం పురుషోత్తమాయనమః
 39. ఓం శ్రీ భూదేవీ వల్లభాయనమః
 40. ఓం శ్రీ శ్రీదేవీ సహితాయనమః
 41. ఓం నటనతత్పరాయనమః
 42. ఓం వినూత్నాయనమః
 43. ఓం ఆరోగ్యదాయకాయనమః
 44. ఓం అచలాయనమః
 45. ఓం శాశ్వతాయనమః
 46. ఓం సపరివార సహితాయనమః
 47. ఓం శ్రీ సత్యనారాయణాయ నమః
 48. ఓం మన్మథ జనకాయనమః
 49. ఓం మదనాశనాయనమః
 50. ఓం శ్రీ గరుడ సేవితాయనమః
 51. ఓం శ్రీ శేషశయనాయనమః
 52. ఓం సర్వవ్యాపినేనమః
 53. ఓం సంపూర్ణాయనమః
 54. ఓం సమరశూరాయనమః
 55. ఓం సమానాధికరహితాయ నమః
 56. ఓం సర్వదేవ స్వరూపాయనమః
 57. ఓం సర్వేశ్వరాయనమః
 58. ఓం అష్టోత్తరసుతాయ నమః

ఇతి శ్రీ ఆదిలక్ష్మి సమేత శ్రీ అత్తి వరదరాజస్వామి శతనామావళి 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.