11_003 శారదా భుజంగ స్త్రోత్రం

శ్రీదేవి జోశ్యుల బృందం ఆలపించిన అది శంకరాచార్య విరచిత “శారదా భుజంగ స్త్రోత్రం ”

ఆర్. కె. శ్రీరామ్ కుమార్ స్వరకల్పనలో రాగమాలిక.