09_005 తేట తెలుగు నేటి తెలుగు

One Reply to “09_005 తేట తెలుగు నేటి తెలుగు”

  1. డా. తుమ్మపూడి కల్పన గారి తేటతెలుగు.
    నేటి తెలుగు వ్యాసం చాలా బాగుంది. నిజంగా తేటతెలుగు లో వ్రాసేరు.
    ఋ కారం వికారంగా పలకడం వేదికం. ఉత్తర హిందూ స్థానంలో ప్రాచుర్యంలో ఉంది. కాని తెలుగువారున్నదున్నటట్టుగానే పలుకుతారు.
    మనది వైదిక సంస్కృతి కాబట్టి చిన్నతనంలోనే ఋఋూ ఌఌూలు నేర్పువారు. ఇప్పుడు వేదం కాదుకదా సంస్కృతం కూడా చదవటంలేదు కాబట్టి మనం ఆ నాలుగు అక్షరాలను తెలుగు లిపిలో నుంచి తొలగించినా కొంపలు ములిగిపోవు. ఆధునిక వ్రాత పరికరాలకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
    చక్కని వ్యాసం అందించిన డాక్టరు కల్పనగారికి అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *