12_007 బాలభారతి – జీవుడా దేవుడా !

                                    ఎడదగుడిలో దేవు డున్నాడు !

                                    ఇదిగొ ! నామాట విను మన్నాడు !

 

మనిషిగా పుట్టేవు

మనిషిగా పెరిగేవు

మధ్యలో అసురుడుగ

మారవ ద్దన్నాడు !

 

                                    అంతరాత్మలపిలుపు

                                    అలకించిననాడు

                                    అపజయము నీకు లే దన్నాడు

                                    నీకు అవనిలో ఎదు రుండ దన్నాడు !

 

జీవుడూ దేవుడూ

వేఱు కా రన్నాడు

ఇద్దఱును ఒకటని

యెఱిగికొ మ్మన్నాడు !

 

                                    అంతరాత్మప్రబోధ

                                    మనుసరించిననాడు

                                    మనీషియే దేవుడుగ

                                    మారు నన్నాడు !

 

భంగపాటులలోన

క్రుంగవ ద్దన్నాడు !

మది పొంగులో తన్ను

మఱువవ ద్దన్నాడు !

 

                                    నవ్వుతూ యితరులను

                                    నవ్వింపు మన్నాడు !

                                    ఆనందమే జీవ

                                    లక్షణం బన్నాడు !

 

   

ఎడదగుడిలో దేవు డున్నాడు !

ఇదిగొ ! నామాట విను మన్నాడు !

 

——- ( 0 ) ——-

Please visit this page